ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก)

เบอร์โทรติดต่อ

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (จังหวัดตาก)

นายอำนาจ  ฟองชัย เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สบอ.14 (ตาก)

เบอร์โทรติดต่อ : 087-2608816

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ภายใต้ขอบเขตพื้นที่ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒

• ทิศเหนือ  จรดอาณาเขตประเทศสหภาพเมียนมา, อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการประกาศ)

• ทิศใต้   จรดอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และกิ่งอำเภอห้วยคต อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ป่ามรดกโลกซึ่งเป็นป่า อนุรักษ์จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

• ทิศตะวันตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และ จรดอาณาเขตประเทศสหภาพเมียนมา

• ทิศตะวันออก และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทิศตะวันออก  จรดอำเภอคลองลาน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอ ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติ คลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

การสนับสนุนและเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ (จังหวัดตาก) กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ในการดำเนินกิจกรรม มีดังนี้

   1. บุคลากร ต้องปฏิบัติงานในทุกๆด้านร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
   2. ยานพาหนะ ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
   3. วัสดุ ครุภัณฑ์ ใช้ร่วมกับงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
   4. งบประมาณ ใช้ดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง