ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่)

เบอร์โทรติดต่อ

หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (จังหวัดเชียงใหม่)

นายอานนท์ กุลนิล นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สบอ.16 (เชียงใหม่)

เบอร์โทรติดต่อ : 085-0612555

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในพื้นที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ หมู่บ้านสบหาด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  พิกัด 47 Q 456902 E 2050282 N  พื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน

อยู่ในพื้นที่ป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (กันออกจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ขับเคลื่อนฯ กับพื้นที่อนุรักษ์ตั้งอยู่ ได้แก่

   1. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่)
   2. ศูนย์ขับเคลื่อนฯและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติงานต่างๆ กับชุมชน เช่น จัดตั้งจุดสกัดป้องกันไฟป่า เข้าร่วมทำแนวกันไฟ การลาดตระเวนตรวจหาไฟร่วมกับชุมชน ปลูกป่าและทำฝายชะลอความชุ่มชื้นตามโอกาสต่างๆ เป็นต้น
   3. ศูนย์ขับเคลื่อนฯและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ร่วมแจกจ่ายกล้าไม้แก่ชุมชนนำไปปลูกในพื้นที่ทำกินเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
   4. ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในการจัดฝึกอบรม และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ