กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการผลิตสื่อ (Terms of Reference for develop communication strateyg and assess information and media products for Thailand REDD+) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) ครั้งที่ 3

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการผลิตสื่อ (Terms of Reference for develop communication strateyg and assess information and media products for Thailand REDD+) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) โดยวิธีการคัดเลือกโดยเลือกจากความเหมาะสมต่องาน (Consultant’s Qualification Selection : CQS)ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>>[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2F%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%990001.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]