วันที่ 28 มีนาคม 2562 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร : หลักการและแนวคิดของกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (สำหรับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน) รุ่นที่ 3