วันที่ 26 กันยายน 2561 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร : หลักการและแนวคิดของกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (สำหรับภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน) รุ่นที่ 1