วัฏจักรพลังงานชีวมวล สารชีวมวลคืออะไร 🌿🔄

วัฏจักรพลังงานชีวมวล สารชีวมวลคืออะไร: โดยทั่วไปสารชีวมวลคือสารที่ได้มาจากพืชทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งถูกทำไปใช้เป็นพลังงานหรือสารที่ถูกนำไปใช้อื่น ๆ ในปริมาณมากโดยทางอ้อมนั้น หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการเพาะปลูก และอุตสาหกรรมอาหารสารชีวมวลถูกเรียกว่าไฟโตแมส (phytomass) และยังสามารถเปลี่ยนแหล่งที่มาชีวภาพได้โดยแหล่งที่มาชีวภาพนั้นอาจมาจากพืชหลายสายพันธุ์ทั้งที่อาศัยบนบกและในน้ำวิธีการเพาะปลูกที่หลากหลายป่าไม้สิ่งปฏิกูลและของเสียจากสัตว์ตลอดจนของพืชพลังงานเป็นหนึ่งในสารชีวมวลทางเลือกใหม่เนื่องจากสามารถขยายพื้นที่เสียจากกระบวนทางผลิตทางอุตสาหกรรมเพาะปลูกได้กว้างขวางแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่ได้ผลิตเชิงธุรกิจก็ตามสารชีวมวล ได้แก่ ขี้เลื่อยเศษไม้ ฟางข้าวเปลือกข้าว ขยะมูลฝอยครัวเรือน กากไม้ มูลสัตว์ เป็นต้น รวมถึงยูคาลิปตัสไฮบริดป๊อบลาร์ปาล์มน้ำมันอ้อยหญ้าสวิตซ์🌳🌿🌱🌾🛻