ประกาศ!!! รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการสำรวจ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP)โดยวิธีการสอบราคา (Shopping)ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 2

สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ประกาศ!!! รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอราคาสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการสำรวจ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP)โดยวิธีการสอบราคา (Shopping)ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 2

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้วตั้งแต่เวลา 11.00 น. ปรากฎว่า มีบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตรงตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับวันที่ 20 มีนาคม 2561 จำนวน 2 ราย คือ
1. บริษัท ไอที-แมพ คอนซัลท์ จำกัด
2. บริษัท วิน วิน 25 โซลูชั่น จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>>[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2FScan1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]