ประกาศ!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการผลิตสื่อ (Terms of Reference for develop communication strateyg and assess information and media products for Thailand Redd+) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) ครั้งที่ 3

ใส่

ประกาศ!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล และการผลิตสื่อ (Terms of Reference for develop communication strateyg and assess information and media products for Thailand Redd+) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP)โดยวิธีการคัดเลือกโดยเลือกจากความเหมาะสมต่องาน (Consultant’s Qualification Selection : CQS)ตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>>[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2F%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]