ประกาศ!! สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ มีความประสงค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความ พร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Resdiness Preparation Proposal : R-PP)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การพัสดุ (National Procurement Assistant) ครั้งที่ 3

ประกาศ!!สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส(Resdiness Preparation Proposal : R-PP)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การพัสดุ (National Procurement Assistant)โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก ครั้งที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>>[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Freddplus.dnp.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2F%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]