วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม และสวพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม ๖๐ พรรษา มหาราชินี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สรุปบทเรียน และการทำแผนการรับมือต่อกลไกเรดด์พลัสและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Proposal Preparation: R-PP) ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ (Forest Carbon Partnership Fund: FCPF) โดยอยู่ในความดูแลของธนาคารโลก ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม และสวพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม ๖๐ พรรษา มหาราชินี จังหวัดอุดรธานี

     

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจ ในกลไกเรดด์พลัสและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ รวมทั้งนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับทุกภาคส่วน

2. เพื่อการแลกเปลี่ยนและสรุปบทเรียนในการดำเนินงานของศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้เรดด์พลัสในช่วงเวลาที่ผ่านมา

3. เพื่อการกำหนดแนวทางและแผนงานในการดำเนินการเพื่อรับมือกับกลไกเรดด์พลัสและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 80 คน ประกอบด้วย

 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้โดยการสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 2. ผู้แทนชุมชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
 3. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการบรรยาย

 1. โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP)
 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศป่าไม้ และ REDD+

การอภิปราย

 1. การดำเนินงานและความก้าวหน้า REDD+ ในประเทศไทย
 2. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลไก REDD+
 3. ชุมชนต้นแบบและรูปธรรมที่เป็นจริง (Best Practices) ของการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการดำเนินงานกลไกเรดด์พลัส

ภาคปฏิบัติ (นำเสนอรายงาน แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และศึกษาดูงาน)

 1. การดำเนินงานชุมชนต้นแบบและศูนย์ฯ REDD+ : ความสำเร็จและความท้าทายและบทเรียนจากผู้ปฏิบัติการ
 2. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การป่าไม้แห่งชาติกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและกลไก REDD+
 3. REDD+ กับมาตรการปกป้องทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.. REDD+ กลไกทางการเงิน/แรงจูงใจ และการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

 1. การสำรวจและประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) และบทบาทการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกลไก REDD+
 3. กิจกรรมและแผนการดำเนินงาน REDD+ ในระยะต่อไป

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann