สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Invitation to Activity Data and Emission Factor ในระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี