ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก โดยขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ อาคารส่วนอำนวยการ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส ตามลำดับ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ของทั้งสองตำแหน่ง  ตามบัญชีรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง ณ สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.

 

ประกาศ ผู้ผ่านการเลือกสรร 2020