ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
1. พัฒนาพื้นที่บริเวณที่ทำการศูนย์ขับเคลื่อนฯ
2. แจกกล้าไม้ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นทำกิน บ้านกุยเคล๊อะ และบ้านมอทะ จำนวน 400 ต้น ได้แก่ สัก 200 ต้น ยางแดง 100 ต้น ไผ่หก 40 ต้น แดง 20 ต้น หว้า 20 ต้น มะไฟ 20 ต้น

นายภิรมย์ พวงสุมาลย์ รายงาน