ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564
1. เจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. พัฒนา​ศูนย์​ขับเคลื่อน​และ​เรียนรู้​การ​เปลี่ยน​แปลง​สภาพ​ภูมิอากาศ​ภาค​ป่าไม้​ และดูแลบำรุง​รักษา​กล้าไม้​ในเรือนเพาะ​ชำ​
3.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล​ไม้ใหญ่​ ไม้หนุ่ม และกล้าไม้ แปลงตัวอย่าง​ประจำปี 2564
4. บันทึก​และจัดทำฐานข้อมูล​การ​ปลูก​ต้นไม้​ประจำ​ปี 2564

นางสาวอรฤดี มณีทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รายงาน