การประชุมคณะกรรมการกำกับทางวิชาการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 (คณะกรรมการวิชาการด้านการออกแบบระบบข้อมูลข่าวสารปกป้องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและการออกแบบกลไกร้องทุกข์)

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับทางวิชาการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 (คณะกรรมการวิชาการด้านการออกแบบระบบข้อมูลข่าวสารปกป้องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและการออกแบบกลไกร้องทุกข์) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการ (H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมรับทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารและติดตามการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและกลไกการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ ภายใต้การจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (R-PP) และร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อ 1) ร่างรายงานระบบข้อมูลข่าวสารและติดตามการปกป้องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และ 2) ร่างรายงานกลไกการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งนำเสนอโดยทีมวิจัยจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย