รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) สบอ.2 (ศรีราชา)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) สบอ.2 (ศรีราชา)
1. ปรับปรุงห้องทำงาน/ห้องประชุมขนาดเล็ก/ห้องเก็บของ
2. จัดทำบันทึกข้อมูลไม้ปลูกของชุมชน และทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
3. เข้าร่วมประชุมออนไลน์รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหา,อุปสรรค ในการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. เปลี่ยนถุงกล้าไม้
5. ตัดหญ้าสนาม และรอบๆ สำนักงานศูนย์ฯ

นายนาท ตุ่นสิงห์คำ
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ รายงาน