ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ วันที่ 1-17 กันยายน พ.ศ.2564

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ วันที่ 1-17 กันยายน พ.ศ.2564
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
1. แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ชุมชนเป้าหมาย
2.ดูแลและจัดระบบแปลงเพาะชำ เพื่อเตรียมการเพาะกล้าไม้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป
3. ถางและถอนหญ้าแปลงเพาะเมล็ดสัก
4. ดูแลและตัดหญ้าศูนย์ขับเคลื่อนฯ
5. กำจัดวัชพืชศูนย์สาธิต
6. ใส่ปุ๋ยไม้เศรษฐกิจที่ปลูกในแปลงศูนย์สาธิต

นายมงคล ทิพย์โพธิ์
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนฯ/รายงาน