ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (จันทบุรี)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (จันทบุรี)
ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เช้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธงและสำนักงานฯ

นายนาท ตุ่นสิงห์คำ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนฯ
(จังหวัดจันทบุรี) รายงาน