ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (จังหวัดแพร่)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ (จังหวัดแพร่)
รายงานการดำเนินกิจกรรมดังนี้
1. แจกจ่ายกล้าไม้ที่คงค้างแปลงเพาะจนหมดสิ้น
2. ดูแลแปลงเพาะเมล็ดสัก โดยการตัดเรือนยอดต้นใหญ่เพื่อให้ต้นเล็กได้รับแสงและถอนวัชพืชในแปลงเพาะ
3. แผ้วถางวัชพืชในศูนย์ขับเคลื่อนฯ
4. บำรุงรักษาไม้ประดับในศูนย์ขับเคลื่อนฯ
5. รื้อถอนเรือนเพาะชำชั่วคราวเนื่องจากถูกพายุฝนทำให้โค่นล้ม และจะได้จัดทำเรือนเพาะชำชั่วคราวใหม่
6. อุทยานแห่งชาติแม่ยม มาใช้สถานที่ศูนย์ขับเคลื่อนฯ เป็นสถานที่ฝึกอบรม
7. เตรียมสถานที่ติดตั้งป้ายศูนย์ขับเคลื่อนฯ
8. กำจัดและแผ้วถางวัชพืชแปลงสาธิต
9. ปลูกซ่อมไม้ในแปลงสาธิต

นายมงคล ทิพย์โพธิ์
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนฯ รายงาน