ประโยชน์ของป่าไม้ ทางตรง

ประโยชน์ทางตรง

ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับโดยตรงจากป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่
1) ไม้ ไม้เป็นผลิตผลจากป่าที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ทำเครื่องเรือน และการก่อสร้างอื่นๆ เช่น การทำสะพาน ทำรถ ต่อเรือ ทำเครื่องมือในการประกอบการเกษตร การประมง และ ทำเครื่องมือกีฬาต่างๆ
2) เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงที่ได้จากป่าคือ ฟืน และถ่าน ซึ่งใช้ในการหุงต้ม และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งเชื้อเพลิงชนิด nitrated cellulose ที่ใช้กับจรวด
3) วัตถุทางเคมี วัตถุทางเคมีที่ได้จากไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เชลลูโลสและลิกนิน เซลลูโลสใช้มากในการทำกระดาษ ไหมเทียม วัตถุระเบิด น้ำตาล แอลกอฮอลล์ และยีสต์ ลิกนิน ใช้ในการทำวานิลา ทำน้ำหอม และเครื่องสำอางต่างๆ รวมทั้งยาถนอมอาหารไม่ให้บูดเน่า และยารักษาโรคผิวหนัง ถ้าเอาไม้ไปกลั่นในเตาอบก็จะได้กรดอาซีติก น้ำมันดินและเอ็ดทิลแอลกอฮอลล์ซึ่งใช้ในการอุตสาหกรรมต่างๆ
4) อาหาร มนุษย์ได้อาหารหลายอย่างจากป่า เช่น ดอก ผล ใบ เมล็ด ของพันธุ์ไม้ต่างๆ หน่อไม้ เห็ด หัวกลอย มันต่างๆ และอาหารที่ได้จากสัตว์ป่า รวมทั้งนก สัตว์เลื้อยคลาน และแมลงต่างๆเช่น ผึ้ง เป็นต้น
5) ยารักษาโรค ยารักษาโรคที่ได้จากป่าที่สำคัญ มีสมุนไพรต่างๆ ยาแก้โรคเรื้อนจากน้ำมันของผลกระเบา ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงจากรากของต้นระย่อม ยารักษาโรคจากเมล็ดของต้นแสลงใจ สารกำจัดแมลงและเบื่อปลาจากต้นหางไหล เป็นต้น
6) เส้นใย เส้นใยที่ได้จากป่ามีหลายชนิด เช่น จากเปลือกไม้ต่างๆ และจากเถาวัลย์ชนิดต่างๆ
7) ชันน้ำมัน และยางไม้ ชัน ที่ได้จากป่าที่สำคัญมีชันตะเคียนตาแมว ที่ได้จากต้นตะเคียนตาแมว และชันกระบากที่ใช้ทำน้ำมันชักเงา ยางรักใช้ในการทำเครื่องเขิน กำยานใช้ในการทำเครื่องหอม และทำยา ยางสนใช้ในการทำยา ทำน้ำมันผสมสีทำสบู่ และยาขัดรองเท้า เป็นต้น น้ำมันไม้ได้จากน้ำมันของต้นยางเหียงกราด เป็นต้น ซึ่งใช้ในการทำไต้ชันยาเรือ และทาบ้านเรือน ยางไม้ (gum) ที่สำคัญคือยางเยลูตงใช้ในการทำหมากฝรั่ง และยางขนุนนกใช้ในการหุ้มสายเคเบิ้ลใต้นำ เป็นต้น
8) ฝาด หนัง และสี พันธุ์ไม้ในป่ามีหลายชนิดที่เปลือก แก่น หรือผลน้ำมาใช้ทำฝาด ฟอกหนังได้ดีเช่น เปลือกก่อ โกงกาง โปรงคูณ กระถินพิมาน แก่นสีเสียด ผลสมอไทยและสมอพิเภก เป็นต้น ส่วนสีอาจได้จากแก่น ชัน และผลของพันธุ์ไม้บางชนิด เช่น แก่นของไม้แกแล ชันของต้นรง และผลของต้นคำป่า เป็นต้น
9) อาหารสัตว์ มนุษย์ได้ใช้ป่าไม้เป็นที่เลี้ยงสัตว์และเป็นแหล่งอาหาร
10) ประโยชน์อื่นๆ เช่น หวายต่าง ใช้ในการทำเครื่องเรือน เครื่องจักสาน และใช้ผูกมัด สิ่งของต่างๆ ปอต่างๆใช้ทำเชือก และเปลือกของปอกระสาใช้ทำกระดาษ ไม้ไผ่ ครั่งใช้ทำน้ำมันชักเงาน้ำมันผสมสี ทำครั่งประทับตรา ทำแผ่นเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวงผึ้ง น้ำผึ้ง ไม้หอมกฤษณาได้จากแก่นของจันทน์ขาว
11) การกักเก็บคาร์บอนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญในชั้นบรรยากาศของโลกที่จะทำให