ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

ขอรายงานการปฏิบัติงาน ประจำเดือน 15 – 21 สิงหาคม 2565 ดังนี้

1. งานปรับปรุงและพัฒนา
– ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศูนย์ฯ

2. งานเพาะชำกล้าไม้
– เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า สำหรับเพาะชำกล้าไม้ฯ เพื่อแจกจ่ายหมู่บ้านเครือข่ายฯ
– เพาะชำกล้าไม้ และจัดเตรียมกล้าไม้ สำหรับแจกจ่ายหมู่บ้านเครือข่ายฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีฯ

3. งานประชาสัมพันธ์และเครือข่าย REDD+
– ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่การป้องกันไฟป่าแบบเชิงรุก (เคาะประตู) ณ เครือข่ายไฟป่า บ้านสามสบ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

4. งานประชุมและอื่นๆ
– เข้าร่วมรับฟังการประชุมเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปี 2566 วาระที่ 2-3 สภาผู้แทนราษฏร ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า
– ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้าน บริเวณสนามกีฬาศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านหลวง บ้านสบหาด หมู่ 17 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นายอานนท์ กุลนิล
หัวหน้าศูนย์ฯ / รายงาน