แอปพลิเคชันคำนวณการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ตามประเภทป่า

แอปพลิเคชันคำนวณการดูดกลับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ตามประเภทป่า โดย นางสาวจันทรัตน์ สมคะเน

แอปพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้และระดับอ้างอิงภาคป่าไม้(Forest Reference Emission Level and Forest ReferenceLevel: FREL/FRL) ของประเทศไทยที่ทำหน้าที่เป็นเส้นฐาน (Baseline)การกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการดำเนินกิจกรรม REDD+ ของประเทศมุ่งสู่การรักษาความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและมีฟังก์ชันที่สามารถคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ได้ทั้งรายต้นและรายแปลง โดยคำนวณจากเส้นรอบวงของต้นไม้ (cm.) และความสูงของต้นไม้ (m.) ซึ่งจะมีการอธิบายวิธีการใช้งานไว้ตามคู่มือที่แนบไว้ตาม QRCode