ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพัทลุง)

วันที่ 5-6 กันยายน 2565 ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดพัทลุง)
ต้อนรับ ดร.จตุรเทพ โควินทวงศ์ จาก ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ฯ
โดยตรวจเยี่ยม / ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ ให้แนวทางในการดำเนินกิจกรรมแปลงสาธิตที่จะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป และติดตามการปลูกต้นไม้ที่ทางศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ ได้ดำเนินการมา

นางสาวเปรมฤดี ปราชญาวงศ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
รายงาน