ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ เช่น ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ ทำความสะอาดครุภัณฑ์ ทำความสะอาดโดยรอบ
2. ทำการดูแล รดน้ำใส่ปุ๋ย กล้าไม้ป่าเพื่อเตรียมการแจกจ่ายให้กับชุมชน
3. ติดตาม พร้อมทั้งจับค่าพิกัดและวัดความสูงกล้าไม้ป่าที่ได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4. ร่วมปลูกต้นไม้ทองอุไรกับหมู่บ้านเป้าหมายของศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ
5. รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2565 รายงานต่อไป

นายนาท หริภุญทรัพย์ ผู้รายงาน