ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)
ภายใต้การกำกับกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2565

  • เข้าร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • ดูแลทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ
  • ซ่อมแซมเรือนเพาะชำและเตรียมกล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชน
  • ปลูกไผ่/ปลูกพืชผักสวนครัว
  • วางท่อทำระบบน้ำในศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ
  • เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ของอำเภอสอยดาวโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอสอยดาว กรรมการศาลหลักเมืองจันทบุรี สโมสรไลออนส์จันทบุรี ในกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบภาวะเศรษฐกิจ และผู้ยากไร้ โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนในพื้นที่ตำบลทรายขาว ปะตง และทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
  • เข้าร่วมกับสมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน และกรรมการหอการค้าจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในโครงการหลักสูตรผู้นำของวิสาหกิจชุมชนชมรมไม่กฤษณา(ไม้หอม)แห่งประเทศไทย ณ โรมแรมบ้านปูรีสอร์ทตราด
  • สำรวจวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เริ่มปลูกในปี 2560 ภายในศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ

  นายนาท หริภุญทรัพย์ /ผู้รายงาน