ประชุมติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจ และกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่2

วันนี้ (11 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม โดยมีนายจิระพงศ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช นายสุกันฑ์ พึ่งกุล ผู้อำนวยการส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ร่วมประชุมกับหัวหน้ากลุ่มวิชาการที่กำกับดูแลศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้ง 9 ศูนย์ เพื่อหารือและติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ โดยสร้างแรงจูงใจและกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 และแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A. Slade
การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 การบูรณาการงานของศูนย์ขับเคลื่อนและการเรียนรู้ฯ และงานอื่นๆในระดับพื้นที่ อาทิ พื้นที่มรดกโลก พื้นที่สงวนชีวมณฑล พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พร้อมทั้ง หารือขอบเขตการจ้างงานกิจกรรมปลูกป่าสาธิต และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในระดับพื้นที่