ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1 – 7 เมษายน พ.ศ. 2566
1. ทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ( 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
2. ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 2 สนับสนุนทำเส้นทางเข้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ
4. เข้าประชุมชี้แจงการปลูกป่าสาธิตฯ (ปลูกป่าเชิงนิเวศ) ม.2 และม.7 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
5. แจกจ่ายกล้าไม้แก่ชุมชน รดน้ำต้นไม้ในเรือนเพาะชพดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ

นายนาท หริภุญทรัพย์/ รายงาน