การประชุมการปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องระบบข้อมูลข่าวสารและติดตามการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Safeguard Information System – SIS) สำหรับการดำเนินงานเรดด์พลัสและโครงการภาคป่าไม้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 นายสุกันฑ์ พึ่งกุล ผู้อำนวยการส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมการปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องระบบข้อมูลข่าวสารและติดตามการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Safeguard Information System – SIS) สำหรับการดำเนินงานเรดด์พลัสและโครงการภาคป่าไม้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง TEI FAO วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 นายสุกันฑ์ พึ่งกุล ผู้อำนวยการส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมการปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องระบบข้อมูลข่าวสารและติดตามการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Safeguard Information System – SIS) สำหรับการดำเนินงานเรดด์พลัสและโครงการภาคป่าไม้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยมีกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สผ. TEI FAO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 301 อาคารกริต สามะพุทธิ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช โดยการประชุมครั้งนี้ TEI ได้การนำเสนอร่างเว็บเพจระบบข้อมูลหลักด้านการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคม การนำเสนอร่างการจัดการดำเนินงาน SIS ของประเทศไทยรวมถึงร่วมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงแนวทางและแผนความร่วมมือในการดำเนินงานต่อไป