ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก)

รายงานการดำเนินกิจกรรมช่วงเดือนพฤษภาคม 2566
1. เก็บเมล็ดไม้ตะแบก และยางแดง พร้อมเตรียมการเพาะ
2. ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเรดด์พลัส และแผนการปฏิบัติงาน แก่ราษฎรบ้านยะโม่คี หมู่ที่ 5 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อเพิ่มชุมชนต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมตามกรอบงานเรดด์พลัส อีก 1 ชุมชน พร้อมมอบกล้าไม้ 100 ต้น และสำรวจพื้นที่แปลงปลูกป่า ปี 2566
3. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และแผนการจัดการไฟป่าตามมาตรการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม ของบ้านกุยเลอตอ กุยต๊ะ และกุยเคล๊อะ พร้อมมอบเกลือให้หมู่บ้านละ 10 กระสอบ
4. สำรวจต้นไม้ในแปลงปลูกต้นไม้ ปี 2562 ของราษฎรบ้านกุยต๊ะ โดยการวัดความสูงและความโต พร้อมติดเบอร์ จำนวน 400 ต้น (ยังไม่แล้วเสร็จ)

นายภิรมย์ พวงสุมาลย์ รายงาน