ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

1. ออกสำรวจวัดการเจริญเติบโตต้นไม้ป่าปลูกในพื้นที่เกษตรของชุมชน ในท้องที่หมู่ 1,7 ตำบลทับช้าง และในท้องที่หมู่ 1,2,3,6, ตำบลปะตง อำสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 17 ราย
2. ถางวัชพืช ปลูกต้นไม้แปลงสาธิตปลูกป่าเชิงนิเวศ
3. จัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ป่าปลูกฯปี พ.ศ.2566 รดน้ำต้นไม้ ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ
นายนาท หริภุญทรัพย์ : รายงาน