การประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี พ.ศ. 2566 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ 9 และ 12 มิถุนายน 2566 นางรพีพร โอซจาน และนางสาวณัฐพร นาเกลือ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมองค์กรย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี พ.ศ. 2566 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในส่วนขององค์กรย่อยสำหรับคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SBSTA) เรื่อง Work programme under the framework for non-market approaches referred to in Article 6, paragraph 8, of the Paris Agreement and in decision 4 เป็นการประชุมเกี่ยวกับ กลไกที่ไม่ใช้ตลาด (Non-market appoach : NMA) เพื่อการดำเนินการด้านลดก๊าซเรือนกระจก ในที่ประชุมได้เสนอแนะว่า เกณฑ์ที่มีอยู่แล้วนั้นเหมาะสม ยังไม่ควรจัดทำขึ้นมาใหม่ แต่ให้คำนึงถึงความสอดคล้องของการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และเดินหน้าดำเนินการในทุกองค์ประกอบต่อไป และยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่มีความชัดเจน ควรมีการหารือในเชิงลึกอีก รวมถึงเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพ (capacity building) ให้มากขึ้น