ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) รายงานการดำเนินกิจกรรมเดือนมิถุนายน พ.ศ2566

1. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แก่ชุมชนบ้าน วะเบยทะ และบ้านหนองหลวง

2. แจกจ่ายกล้าไม้ให้ราษฎรบ้าน กุยเลอตอ จำนวน 51 ต้น เพื่อปลูกทดแทนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้

3. ร่วมกับราษฎรบ้านยะโม่คี เตรียมแปลงปลูกป่าสาธิต โดยการตัดหญ้า ขุดหลุม ปักหลักสเต๊ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการป่าสาธิตในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นี้

4. เพาะชำกล้าไม้ ได้แก่ สัก ค้อ และรกฟ้า ณ เรือนเพาะชำกล้าไม้ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ

5. ร่วมประชุมเครือข่ายเยาวชน 7 กลุ่มบ้าน และเครือข่ายกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง

นายภิรมย์ พวงสุมาลย์ รายงาน