นำเสนอแนวคิดของโครงการ Strengthening of the REDD+ mechanism and establishment of its pilot project in Thailand

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางภูสิน เกตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ได้นำเสนอแนวคิดของโครงการ Strengthening of the REDD+ mechanism and establishment of its pilot project in Thailand เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแบบ non lending จาก (Asian Development Bank : ADB) โดยโครงการด้งกล่าวเป็นการนำเอายุทธศาสตร์ กลไก REDD+ และเอกสารต่างๆมาดำเนินการในพื้นที่นำร่อง เพื่อให้ได้พื้นที่ต้นแบบที่สามารถนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไปได้ ทั้งนี้ ADB ได้ให้ความสนใจในโครงการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสนอ และจะประสานขอรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางสนับสนุนต่อไป