การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหารือแผนงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ UN-REDD

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางภูสิน เกตานนท์     ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแผนงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ UN-REDD “ การจัดการป่าไม้
เพื่อการค้าอย่างยั่งยืนในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่าง” Sustainable Forest Trade – Lower Mekong Region (SFT-LMR) และหารือแนวทางในโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในรอบที่ 8 (GEF-8) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนการเปลี่ยนแปลงสภพาภูมิอากาศภาคป่าไม้ ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ และ FAO ร่วมด้วย โดยที่ประชุมได้แจ้งแผนการดำเนินงาน และร่วมหารือเพื่อพัฒนาโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Project Document) การสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการให้มีความสมบูรณ์ ภายใต้โครงการ GEF-8 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช