ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ จัดฝึกอบรมความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 4 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 22 -23 มีนาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การฝึกอบรมประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กลไกเรดด์พลัส และการเกษตรที่ยั่งยืนเพื่อลดการทำลายป่าไม้ จากวิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ และดูงานในพื้นที่หมู่บ้านนำร่องบ้านเมืองอาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเยาวชนในชุมชนเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จำนวน 50 คน