วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นกรอบงานเรดด์พลัสและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้” (ภาคประชาชน    ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน) รุ่นที่ 4