ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) รายงานการดำเนินกิจกรรม

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ ระดับพื้นที่ (จังหวัดตาก) รายงานการดำเนินกิจกรรมดังนี้

1.เพราะกล้ายางแดง และกล้าไม้สัก

2.จัดการวัชพืชในแปลงปลูกป่า บ้านมอทะ และปลูกซ่อม

3.ขนกล้าไม้ไปศูนย์ขับเคลื่อนฯ โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากโครงการพัฒนาชุมชนชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ จำนวน 10,000 กล้า

4.แจกจ่ายกล้าไม้ให้ราษฎรเพื่อนนำไปปลูกในพื้นที่สำรวจรังวัด ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

นายภิรมย์ พวงสุมาลย์ รายงาน