วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานกำกับวิชาการ โครงการพัฒนาระดับอ้างอิงภาคป่าไม้

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

นายประเสริฐ  สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานกำกับวิชาการ โครงการพัฒนาระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ และระบบการตรวจวัด การติดตาม และการรายงานสำหรับกรอบงานเรดด์พลัส (CS-7) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP) ณ โรงแรมไมด้า จ. นครปฐม

โดยผู้แทนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอผลการจัดทำข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) สัมประสิทธ์การปล่อยกาซเรือนกระจก (Emission Factor) และระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ (Forest Reference Level)ให้คณะทำงานฯ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับทราบแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการจัดทำข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ ความถูกต้องเหมาะสม และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะทำงานฯ ต่อการจัดทำ และการนำเสนอข้อมูลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น