ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามคู่มือและแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง  รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามคู่มือและแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากกองทุนหุ้นส่วนคาร์บอนป่าไม้ เพื่อดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal : R-PP) มีความประสงค์จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในโครงการฯ ด้วยวิธีการคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (Project Accountant) จำนวน 1 อัตรา

  2. เจ้าหน้าที่เทคนิคและวิชาการ (Project Technical Officer) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดคุณสมบัติตามเอกสารแนบประกาศ

โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นหนังสือแสดงความสนใจ พร้อมเอกสารประวัติบุคคลและประสบการณ์ความชำนาญการต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ อาคารกริต สามะพุทธิ ชั้น 3 ห้อง 314
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อกำหนดการจ้าง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ สำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กองการต่างประเทศ ชั้น 3 ห้อง 314 อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.dnp.go.th ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2561 0777 ต่อ 1431 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส

สมัครงาน ตำแหน่งการเงิน

สมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการ

APPLICATION FOR EMPLOYMENT(ใบสมัคร)