ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง เลื่อนการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส

เรื่อง เลื่อนการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล ตามคู่มือและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก

                ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP) จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล (Individual Consultant) ตามคู่มือและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารโลก ซึ่งกำหนดให้ผู้สนใจยื่นหนังสือแสดงความสนใจพร้อมเอกสารประวัติบุคคลและประสบการณ์ ความชำนาญ ต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารกริต สามะพุทธิ ชั้น 3 ห้อง 314 และกำหนดประกาศชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นข้อกำหนดการจ้าง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เนื่องจากการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส (Readiness Preparation Proposal: R-PP) ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจากเดิมที่กำหนด ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เป็นภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

เลื่อนการแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้อง