ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส โดยวิธีคัดเลือกรายบุคคล ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัส ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคและวิชาการ โดยวิธีการคัดเลือกรายบุคคล ตามแนวทางการจัดจ้างของธนาคารโลก โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นตามข้อกำหนดการจ้าง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นหนังสือแสดงความสนใจของที่ 2 ตำแหน่ง เรียบร้อบแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น

Shortlist July 2020(ประกาศ)