ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดสกลนคร) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564
1. เจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
2. พัฒนาศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ฯ และดูแลบำรุงรักษากล้าไม้ในเรือนเพาะชำเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำไปปลูกเสริมป่า
3. จัดเตรียมแท็กหมายเลขสำหรับติดต้นไม้แปลงปลูก ในพื้นที่ทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541
4. วัดความโต ความสูง และจับพิกัดต้นไม้ที่ทำการปลูกในพื้นที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 รายนางอริษสา บุญยิ่ง จำนวน 1 แปลง

นางสาวอรฤดี มณีทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ รายงาน