ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2564

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2564
1. แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ชุมชนเครือข่ายเรดด์พลัส
2. ดูแลรักษาศูนย์ขับเคลื่อนฯ โดยการตัดหญ้า ตกแต่งสถานที่ และดูแลพืชผักสวนครัว
3. ดูแลแปลงเพาะสักโดยการถอนวัชพืช

นายมงคล ทิพย์โพธิ์
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนฯ
รายงาน