ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
1. แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ชุมชนเป้าหมาย
2. ตัดหญ้าบริเวณแปลงปลูกไม้ยืนต้น (Tree) ในพื้นที่ศูนย์สาธิต
3. ปลูกไม้ผล (มะม่วงหิมพานต์) แซมไม้ยืนในพื้นที่ศูนย์สาธิต

นายมงคล ทิพย์โพธิ์
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ/รายงาน