ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รายงานการปฎิบัติงานประวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564

ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
1. แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ชุมชนเครือข่ายเป้าหมาย
2. ตัดหญ้าแปลงปลูกไม้ยืนต้น (Tree) ในพื้นที่ศูนย์สาธิต
3. ปลูกกล้วยน้ำหว้าเพิ่มเติม ในพื้นที่ศูนย์ขับเคลื่อนฯ
4. ปลูกไม้ประดับ (จันทร์ผา) ตลอดแนว พื้นที่ศูนย์ขับเคลื่อนฯ เส้นทางสาย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ถึง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

นายมงคล ทิพย์โพธิ์
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้/รายงาน