ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
1. แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ชุมชนเป้าหมาย
2. ติดตามงานปลูกป่าศูนย์สาธิตฯ
3. ตกแต่งสถานที่ โดยทำค้างต้นเล็บมือนางบริเวณทางเข้าศูนย์ขับเคลื่อนฯ

นายมงคล ทิพย์โพธิ์
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้/รายงาน