ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
1. แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ชุมชนเป้าหมาย
2. ตัดหญ้าแปลงปลูกต้นไม้ (Tree) ศูนย์สาธิตฯ
3. ถอนวัชพืชแปลงเพาะเมล็ดสัก

นายมงคล ทิพย์โพธิ์
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนฯ / รายงาน