ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่)
• สนับสนุน ต้นผักสาบ ให้แก่สมาชิกเครือข่ายฯ บ้านแม่แอบใน (หย่อมบ้านป่าแขมใหม่) และร่วมปรับปรุงเรือนเพาะชำชั่วคราว ณ บ้านแม่แอบใน ม.6 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

นายจักรกฤษณ์ หล้าแก้ว
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดเชียงใหม่) รายงาน