ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) สบอ.2 (ศรีราชา) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ ระดับพื้นที่ (จังหวัดจันทบุรี) สบอ.2 (ศรีราชา)
1. สำรวจเก็บข้อมูลวัดความสูงของต้นไม้ป่า ตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ มติ 30 มิ.ย.41 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ราย
1.1 นายสมพงษ์ ฤกษ์สม จำนวน 1,357 ต้น
(พันธุ์ไม้ป่าที่ปลูก ได้แก่ ตะเคียน,มะค่า,พะยูง,เสลา,สัก,มะฮอกกานี,หว้า)
2. ปรับปรุงห้องทำงาน
3. จัดทำบันทึกข้อมูลไม้ปลูกของชุมชน และทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564
4. เปลี่ยนถุงกล้าไม้
5. ตัดหญ้าสนาม และรอบๆสำนักงานศูนย์ฯ

นายนาท ตุ่นสิงห์คำ
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้ฯ รายงาน