รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ วันที่ 24 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ วันที่ 24 – 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
ศูนย์ขับเคลื่อนและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ระดับพื้นที่ (จังหวัดแพร่) กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
1. แจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ชุมชนเป้าหมาย
2. ดูแลแปลงเพาะชำและแปลงเพาะเมล็ดสัก
3. ตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชแปลงปลูกต้นไม้ (Tree) ศูนย์สาธิตฯ
4. ติดตามการปลูกป่าของชุมชนเป้าหมาย

นายมงคล ทิพย์โพธิ์
หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนฯ/รายงาน